Projektowanie konserwatorskie

Projektowanie konserwatorskie

  Rok 1/II sem.1
  Prowadzący przedmiot – profesor zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
  Opiekun przedmiotu – dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz
  WYKŁADY:
  wtorek 10:30 – 12:00, sala 100, ul. Kanonicza 1 (pół roku co 2 tyg.)
  Uwaga! Pierwszy wykład (dla 1 połowy roku) prof. Andrzeja Kadłuczki odbędzie się we wtorek, 13 marca, o godz. 10:30, na sali 100.
  ĆWICZENIA:
  poniedziałek:
  Grupa 1: 9:45 – 11:45 (1/2 roku),
  SEMINARIUM (dla obu grup): 11:45 – 12:15
  Grupa 2: 12:15 – 14:15 (1/2 roku)
  czwartek:
  Grupa 1: 9:00 – 12:400 (1/2 roku),
  Grupa 2: 12:00 – 15:00 (1/2 roku)

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

  obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach (nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech zajęciach skutkuje skreśleniem z listy uczestników przedmiotu)
  oddanie wszystkich klauzur
  pozytywna ocena z przeglądu 1
  dopuszczenie do obrony w wyniku przeglądu 2
  pozytywna ocena projektu

TEMATY PROJEKTOWE:

  Plomba na rogu ul. Straszewskiego i Podzamcze
  Kościół farny w Gubinie
  Pawilon wystawienniczy przy kolegiacie w Wiślicy
  Rynek Solny w Wiślicy
  Rynek Główny w Wiślicy
  Regia w Wiślicy
  Grodzisko w Wiślicy
  Zamek w Gniewie
  Zamek w Lipowcu
  Zamek w Nowym Sączu
  Budynek przy ul. Na Zjezdzie
  Sala rycerska w Szydłowie
  Dawny szpital w Pułtusku
  Letnia rezydencja Lubomirskich w Rzeszowie
  Elektrownia Scheiblera w Łodzi
  Istnieje możliwość opracowywania tematów własnych, pod warunkiem dostarczenia inwentaryzacji i akceptacji tematu przez prowadzącego grupę.

PROWADZĄCY GRUPY:

  AK – prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka /s. 102/
  EWG – prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich /s. 109/
  AG – dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł /s. 3/
  JCE – dr inż. arch. Jacek Czechowicz /s. 101/
  JCU – dr inż. arch. Jacek Czubiński /s. 102/
  KK – dr sztuki Katarzyna Kołodziejczyk /s. 208/
  DP – dr inż. arch. Dominik Przygodzki /s. 1/
  JS – dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska /s. 103/
  MU – dr inż. arch. Marta Urbańska /s. 303/
  EW – dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn-Błochowiak /s. 101/
  BZ – dr inż. arch. Barbara Zin /s. 103/
  IG – mgr inż. arch. Izabella Golicz /s. 101/
  KP – mgr inż. arch. Krzysztof Petrus /s. 303/

  UWAGA! Podział na grupy dostępny jest tutaj.

ZAKRES PROJEKTU:

  Projekt należy oddać w białej, tekturowej teczce formatu A3. Na teczce (w prawym dolnym rogu) należy nakleić wypełnioną tabelkę.
  W teczce powinny się znaleźć:
  1. Projekt w zbindowanym folderze formatu A3 (poziom)*:
  strona tytułowa (tytuł projektu, nazwa obiektu, autor, rok studiów, prowadzący przedmiot i grupę),
  opis techniczny projektu,
  plan sytuacyjny w skali 1:500,
  schematy funkcjonalno-przestrzenne w skali 1:200 lub 1:400,
  rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100,
  minimum dwa charakterystyczne przekroje w skali 1:100,
  wszystkie elewacje w skali 1:100,
  fragment rzutu i fragment przekroju w skali 1:50, jako projekt budowlany,
  minimum dwa detale techniczne w skali 1:10, 1:5 lub 1:2,
  kolorystyka wybranej elewacji w skali 1:100,
  aksonometria (rysunek lub rendering),
  renderingi komputerowe (w tym z zewnątrz i z wewnątrz obiektu),
  odręczny rysunek perspektywiczny (szkic) w syntetyczny sposób ilustrujący istotę projektu.
  * Projekt należy opracować cyfrowo na planszach formatu B2 (70 x 50 cm), a następnie wydrukować zmniejszone plansze w formacie A3.
  2. Materiały uzupełniające:
  szkice, rysunki, analizy, zdjęcia – pokazujące drogę dochodzenia do finalnego projektu,
  4 klauzury projektowe,
  zdjęcie modelu roboczego, zatwierdzonego na przeglądzie,
  płyta CD z projektem w formacie PDF (płytę należy podpisać: PK-rok-imię-nazwisko) – na płycie powinny się znaleźć wszystkie plansze projektowe, gotowe do wydrukowania w formacie B2.
  Uwaga!
  – rzuty i przekroje w skali 1:100 należy opracować w technice czarno-białej i nanieść kłady sklepień, koty wysokościowe, opis i/lub aranżację pomieszczeń oraz zaznaczyć elementy projektowane, istniejące oraz wyburzenia
  – wszystkie elewacje w skali 1:100 należy opracować linearnie, w technice czarno-białej (bez światłocienia)
  – wybrane fragmenty rzutu i przekroju w skali 1:50 należy wykonać w formie projektu budowlanego, zgodnie z PN (warstwy, koty, wymiary, wentylacje, materiały, opisy itd.)
  – należy wybrać detale techniczne charakterystyczne dla problemów budowlanych występujących w danym projekcie (nie akceptujemy typowych detali z wzorników ślusarki)
  – opis techniczny powinien zawierać: omówienie głównej idei projektu wraz ze sposobem ekspozycji najcenniejszych elementów zabytkowych, 2-3 przykłady realizacji, będących inspiracją dla autora, zestawienie pomieszczeń i powierzchni, opis użytych materiałów i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacyjnych, fotografie i szkice z wizji lokalnej

ZAKRES PRZEGLĄDU 1:

  – uwarunkowania i wytyczne konserwatorskie
  – rzuty i elewacje w skali 1:200
  – aksonometria całości obiektu z przedstawieniem rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych
  – model roboczy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

  26.02.18 /poniedziałek/
  wprowadzenie: dr Zbigniew Wikłacz
  omówienie programu zajęć
  01.03.18 /czwartek/
  przedstawienie tematów w sali 100 dla wszystkich grup
  praca w grupach
  05.03.18 /poniedziałek/
  praca w grupach
  08.03.18 /czwartek/
  praca w grupach
  12.03.18 /poniedziałek/
  seminarium: dr Jolanta Sroczyńska
  wybór tematów, omówienie w grupach
  15.03.18 /czwartek/
  praca w grupach
  19.03.18 /poniedziałek/
  seminarium: dr Jacek Czubiński
  praca w grupach
  22.03.18 /czwartek/
  klauzura 1: schemat funkcjonalny
  26.03.18 /poniedziałek/
  seminarium: dr hab. Andrzej Gaczoł
  praca w grupach
  05.04.18 /czwartek/
  praca w grupach
  09.04.18 /poniedziałek/
  seminarium: dr Anna Bojęś-Białasik
  praca w grupach
  12.04.18 /czwartek/
  klauzura 2: model roboczy
  16.04.18 /poniedziałek/
  seminarium: dr Marta Urbańska
  praca w grupach
  19.04.18 /czwartek/
  PRZEGLĄD 1: ocena koncepcji architektonicznej
  23.04.18 /poniedziałek/
  seminarium: dr Barbara Zin
  omówienie przeglądu w grupach
  26.04.18 /czwartek/
  praca w grupach
  07.05.18 /poniedziałek/
  seminarium: dr Elżbieta Waszczyszyn
  praca w grupach
  10.05.18 /czwartek/
  klauzura 3: wnętrza
  14.05.18 /poniedziałek/
  seminarium: dr Jacek Czechowicz
  praca w grupach
  17.05.18 /czwartek/
  praca w grupach
  21.05.18 /poniedziałek/
  seminarium: mgr Dominik Przygodzki
  praca w grupach
  24.05.18 /czwartek/
  klauzura 4: projekt budowlany
  28.05.18 /poniedziałek/
  seminarium: mgr Krzysztof Petrus
  praca w grupach
  04.06.18 /poniedziałek/
  PRZEGLĄD 2: dopuszczenie do obrony
  07.06.18 /czwartek/
  praca w grupach
  11.06.18 /poniedziałek/
  OBRONY PROJEKTÓW
  14.06.18 /czwartek/
  OBRONY PROJEKTÓW
  18.06.18 /poniedziałek/
  OBRONY PROJEKTÓW
  21.06.18 /czwartek/
  OBRONY PROJEKTÓW
  25.06.18 /poniedziałek/
  OCENA PROJEKTÓW

EGZAMINY:

  02.07.18 /poniedziałek/, godz. 9:00 – egzamin pisemny w formie testu
  05.06.18 /czwartek/, godz. 12:00 – egzamin ustny, dla osób z oceną z egzaminu pisemnego poniżej 4,0
  ODDANIE PROJEKTÓW (termin wrześniowy): do 12 września 2018, do godz. 14:00
  OCENA PROJEKTÓW (termin wrześniowy): 13 września 2017, godz. 11:00
  W związku z licznymi zapytaniami o możliwość poprawy oceny z projektu informuję, że – po uzyskaniu zgody prowadzącego grupę i otrzymaniu uwag do projektu – można spróbować uzupełnić bądź zmienić projekt i przystąpić do oceny wrześniowej. Taka zgoda nie oznacza automatycznego podwyższenia oceny.

TEMATYKA EGZAMINU:

  Odkrycia i badania naukowe w XVIII. i XIX. wieku
  Początki ochrony zabytków e Europie
  Violet le Duc i jego doktryna restauracji zabytków
  Ochrona tradycji i pamiątek narodowych w warunkach rozbiorów na ziemiach polskich
  Początki nowoczesnej teorii ochrony zabytków architektury
  Restauracje zabytków na ziemiach polskich w 2. połowie XIX. wieku i na początku XX. wieku
  Modernizm a ochrona zabytków
  Ochrona zabytków architektury i urbanistyki w Polsce po II wojnie światowej
  Szkoły narodowe i regionalne konserwacji zabytków architektury
  Powojenne problemy odbudowy zespołów zabytkowych Europy
  Adaptacja i interwencja a ochrona obiektu zabytkowego
  Badania konserwatorskie zabytków architektury; cele, rodzaje, metody
  a w szczególności:
  – Jakie opracowania poprzedzają sporządzenie projektu konserwatorskiego?
  – Jak klasyfikujemy metody ochrony zabytków?
  – Doktryny konserwatorskie i ich autorzy.
  – Podstawowe zasady obowiązujące przy konserwacji zabytków.
  – Słynni polscy architekci – konserwatorzy.
  – Słynne traktaty konserwatorskie i ich autorzy.
  – Przykłady rezerwatów archeologicznych.
  – Przykłady znanych realizacji konserwatorskich oraz ich twórcy.

LITERATURA:

  A. Kadłuczka, Ochrona zabytków Krakowa, Ossolineum, Wrocław – Kraków 1986
  A. Kadłuczka, Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie, Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wyd. PK, Kraków 1999
  A. Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury, zarys doktryn i teorii (tom I), Wyd. SKZ, Kraków 2000
  J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa, 1975
  E. Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, T. 1, Warszawa 1988
  A. Gaczoł, Kraków, Ochrona zabytkowego miasta, rzeczywistość, czy fikcja, Wyd. WAM, Kraków 2009

Komentarze są wyłączone.